Revizija

Revizija financijskih izvještaja je zakonska obveza za dio poduzetnika i neprofitnih organizacija, ali istu mogu obaviti i drugi ukoliko žele provjeriti realnost svojih financijskih izvještaja.

Revizija financijskih izvještaja se provodi radi testiranja postojanja, potpunosti i vrednovanja stanja i promjena iskazanih u financijskim izvještajima.

Revizija uključuje sljedeće postupke:

 • upoznavanje s poslovanjem društva
 • snimanje, provjeru i ocjenu funkcioniranja sustava internih računovodstvenih kontrola
 • prisutnost i nadzor nad obavljanjem popisa imovine
 • razumijevanje poslovnih aktivnosti i sustava za evidentiranje financijskih informacija i pripremu financijskih izvještaja
 • istraživanje da li su financijske informacije evidentirane kompletno, promptno i uz potrebno ovlaštenje
 • istraživanje računovodstvenih politika i razmatranje da li su: iste u skladu s računovodstvenim standardima, primijenjene na odgovarajući način i dosljedno, a u slučaju da to nije tako, razmotriti da li je objava takvih podataka izazvala promjene u računovodstvenim politikama
 • dobivanje objašnjenja od strane uprave za neobične fluktuacije ili nedosljednosti u financijskim izvještajima, kao i traženje odgovora na pitanja koja su sastavni dio metodološke upute za provjeru podataka u Bilanci i Računu dobiti i gubitka
 • uspoređivanje rezultata s rezultatima iz prethodnih razdoblja i onima koja se očekuju za tekuće razdoblje. Bitne promjene raspraviti s Upravom, kao i dobiti uvid u događaje nastale nakon datuma Bilance
 • istražiti da li je priznavanje značajnih prihoda i troškova uslijedilo u odgovarajućim razdobljima
 • analizirati izvanredne i neobične stavke
 • uzimanje u obzir odnosa između povezanih stavaka (npr. prihodi i imovina), te drugih sličnih odnosa, kao i ostalih informacija koje su na raspolaganju revizoru
 • za financijska stanja u financijskim izvještajima izvršiti provjeru materijalno značajnih stavaka sa naglaskom na one stavke koje su u programu obavljanja revizije deklarirane sa naglašenim revizijskim rizikom za: potraživanja od kupaca, vrijednosno usklađenje potraživanja i obveza na određeni dan, zalihe, investicije, vlasništvo i amortizaciju, aktivna vremenska razgraničenja, nematerijalnu imovinu i ostalu imovinu, kreditne obveze, obveze prema dobavljačima, obračunate a nenaplaćene i potencijalne obveze, porez na dobit i ostale poreze, naknadne događaje i, sudske sporove, temeljni kapital itd.
 • izradu konačnog izvješća revizije financijskih izvještaja, kao i Pisma upravi ukoliko se za to ukaže potreba.